Portrait of a Woman

Author  Ladislav Kožehuba
 

Z viacerých prameňov je známe, že sa Kožehuba počas svojho pôsobenia na ŠUR venoval portrétnym zákazkám, z tohto obdobia sú však známe iba dva portréty – medzi nimi aj snímka Stanislava Kostlivého. Po zatvorení ŠUR roku 1939 si Kožehuba otvoril vlastný portrétny salón a odvtedy sa venoval takmer výlučne iba tomuto žánru. Jeho salón sa nachádzal najskôr v Liga-pasáži medzi Dunajskou a Grösslingovou ulicou a neskôr v Central-pasáži na Laurinskej ulici. Fotografoval známych i neznámych obyvateľov Bratislavy a po vojne sa začal špecializovať aj na portrétovanie detí. Jeho portréty z rokov 1939–1949, ku ktorým patrí aj snímka neznámej ženy, predstavujú jeden z najcelistvejších zachovaných súborov Kožehubových diel.

Dating 1939 - 1949
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Private collection

Similar works